ליצירת קשר

אצלנו תמצאו את התמיכה שאתם זקוקים לה

הפעלת שירות פליאטיבי (הוספיס) בקהילה, בבית חולים כללי ובמוסד סיעודי

הגדרה:

משרד הבריאות מאמץ את הגדרת ארגון הבריאות העולמי, לפיה טיפול פליאטיבי הוא גישה טיפולית אשר משפרת את איכות החיים של חולים ובני משפחותיהם, בהתמודדות עם מחלות חשוכות מרפא, על ידי מניעה והקלה על סבל באמצעות זיהוי והערכה קפדנית של הסימפטומים, טיפול בכאב ובבעיות אחרות, גופניות, נפשיות, רוחניות.

טיפול פליאטיבי:

 • מקל על כאב ועל סימפטומים מטרידים אחרים.
 • תומך בחיים ורואה במוות תהליך נורמאלי.
 • משלב היבטים נפשיים ורוחניים בטיפול בחולה.
 • אינו מכוון להחיש או לדחות את מותו של החולה.
 • תומך בחיים פעילים ככל הניתן של החולה עד מותו.
 • מסתמך על גישת צוות על מנת לסייע למשפחה להתמודד עם מחלתו של המטופל.
 • מסתמך על גישת צוות להתייחסות לצרכי מטופלים ומשפחתם, לרבות בתהליכי האבל, אם נדרש.
 • משפר את איכות החיים, עשוי גם להיטיב את מהלך המחלה.
 • ניתן ליישום מוקדם בשלבי המחלה, בשילוב עם טיפולים אחרים אשר נועדו להאריך חיים, כגון כמותרפיה או הקרנות, וכולל בדיקות אשר יאפשרו להטיב להבין ולטפל בסיבוכים קליניים מעיקים של המחלה.
 • השירות הפליאטיבי נועד לחולים הסובלים ממחלה חשוכת מרפא מתקדמת, וכולל תוכנית משולבת של טיפול רפואי, סיעודי ופסיכו-חברתי. הטיפול כולל איזון סימפטומים ותמיכה נפשית-חברתית לחולה ולבני משפחתו.

כללי:

 1. פיתוח שירות פליאטיבי חיוני כבסיס לשיפור איכות הטיפול ורצף השירותים והן כבסיס לשימוש מושכל יותר בטכנולוגיות רפואיות / משאבים.
 2. פיתוח שירותים וכלים פליאטיביים יאפשר לרופאים והצוות הרפואי לסייע לחולים במצב סופני המתמודדים עם קשיים פיזיים, נפשיים וחברתיים כחלק מהטיפול הכולל בחולים אלו, על מנת שיוכלו לסיים את חייהם בכבוד.
 3. חיוני ביותר, שהטיפול הפליאטיבי יהיה חלק אינטגראלי של כל תהליכי הטיפול ושלבי המחלה. חוזר זה מתמקד בטיפול הפליאטיבי של חולה מספר חודשים לפני מותו, והאמור חל על מבוגרים ועל ילדים.
 4. השירות נמצא בסל השירותים המפורט בתוספת השניה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הניתן למבוטחים על ידי קופות החולים.
 5. על המוסדות להיערך לאספקת השירותים על פי חוזר זה תוך ארבע שנים מיום הוצאת החוזר ולדווח לראש מינהל הרפואה על ההתקדמות ביישומו תוך שנה ממועד הפצת החוזר.
 6. במהלך תקופת הביניים יש להשתמש לפחות בשירותים הקיימים.
 7. תיערך בקרה על יישומו של חוזר זה במסגרת בקרות מינהל הרפואה.
 8. במסגרת הכרה להתמחות במחלקות, על ידי המועצה המדעית של הר"י, תידרש גם הקמה של שירות פליאטיבי והכשרה בתחום של מתמחים במקצועות הרלבנטיים.
 9. חשוב לשלב במהלך זמן זה הכשרה בתחום הטיפול הפליאטיבי בתוכניות הלימודים במקצועות הבריאות השונים.

מטרה:

 1. קביעת דרכי יישום טיפול פליאטיבי בבתי החולים ובקופות החולים.
 2. דרישות ליישום טיפול פליאטיבי:
 3. השירות הפליאטיבי יינתן לפי אמות מידה מקצועיות בינלאומיות מקובלות, להערכה ולטיפול בתסמינים ובכאב לסוגיו: פיזי, נפשי, רוחני, פסיכולוגי וחברתי של המטופל ושל משפחתו.
 4. כל רופא מטפל אחראי למתן שירות פליאטיבי למטופליו. המערך האשפוזי, האמבולטורי והמייעץ יסייעו בכך לפי הפירוט כדלהלן:

המערך האשפוזי:

 • פיתוח ומתן שירות אשפוזי פליאטיבי.
 • קיומם של שירותי ייעוץ לטיפול פליאטיבי בבתי החולים הכללים והגריאטריים.

שירות אמבולטורי בבתי החולים:

 • פיתוח ומתן שירות פליאטיבי במסגרת אשפוז יום ובמסגרת מרפאות החוץ.
 • ההכשרה הראשונית הנדרשת של הצוותים הפליאטיבים תהיה על פי המלצות הועדה לטיפול פליאטיבי שיפורטו להלן.

מערך קופות החולים:

 • השירות נמצא בסל השירותים המפורט בתוספת השניה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי,הניתן למבוטחים על ידי קופות החולים, על פי העקרונות:
 • קיום מערך פליאטיבי ייעודי לבית המטופל, זמין 24 שעות ביממה. לצורך כך, ניתן להשתמש גם בשירותי האשפוז בבתי חולים במקרים המתאימים.
 • קיום שירותים מייעצים בתחום, בכל מחוז של קופות החולים.
 • יש לוודא שהצוות הפליאטיבי יעמוד בדרישות הכשרה בסיסיות בהתאם למה שהגדירה הועדה לטיפול פליאטיבי ביחידות האשפוזיות והקהילתיות כמפורט בהמשך.

אוכלוסיית היעד:

 • חולה סרטן עם מצוקה גופנית או נפשית ניכרת בכל שלב במחלה, לרבות חולי סרטן חשוכי מרפא.
 • חולה עם אי ספיקת לב סופנית;
 • חולה עם אי ספיקת ראות סופנית;
 • חולה עם אי ספיקת כבד סופנית;
 • חולה עם אי ספיקת כליות סופנית;
 • חולה עם שבץ מוחי קשה;
 • חולה עם מחלת עצבים ניוונית מתקדמת;
 • חולה מחוסר הכרה.

טיפול פליאטיבי בשירותים מוסדיים סיעודיים (מוסדות למחלות ממושכות שכוללים סיעוד, שיקום):

על מוסדות אלו להערך לספק צרכי טיפול פליאטיבי למטופלים בהם, לרבות הכשרת הצוות לטיפול בחולה, שימוש בשירותי יעוץ לפי הצורך, ביצוע הערכת כאב, דאגה לצרכים פיזיים ופסיכולוגים של המטופלים, אפשרות להספקת משככי כאב לרבות אופיאטים.

צוות ייעודי למתן שירות פליאטיבי במוסדות רפואיים:

על הנהלות המוסדות הרפואיים להגדיר צוות ייעודי למתן טיפול פליאטיבי. הצוות יכלול לפחות רופא, אחות, ופסיכולוג, ועובדת סוציאלית. הצוות יפעל בנוסף על תפקידיו השגרתיים, באופן בלעדי או באופן משולב, הכל לפי הצרכים והנסיבות של מוסד ספציפי. צוות זה, יהווה חלק מהצוות המטפל ויהיה אחראי לייעוץ והפנמה של עקרונות הטיפול הפליאטיבי במוסד ועל המשך הכשרה של העובדים הרלוונטיים במוסד.

במוסדות אשפוזיים, שבהם יש מחלקה לסיעוד מורכב, יעבור צוות זה הכשרה בטיפול פליאטיבי.

דרישות הכשרה:

 • על כל אנשי הצוות הרפואי לקבל הכשרה בתחום הטיפול הפליאטיבי.
 • הכשרה בטיפול פליאטיבי תינתן באחריות המוסד הרפואי, לרבות קופות החולים.

להלן, דרישות על פי המקצועות:

 • רופא: רופא בעל מומחיות מוכרת במקצוע קליני , בוגר קורס בטיפול פליאטיבי שהכיר בו המנהל או מי שהמנהל הסמיכו לשם כך ועבד בתחום לפחות שנתיים.
 • אחות: אחות מוסמכת בוגרת קורס על בסיסי באונקולוגיה, או גריאטריה שעברה קורס טיפול פליאטיבי שהכיר בו המנהל או מי שהמנהל הסמיכו לשם כך ועבדה בתחום לפחות שנתיים, או-מומחית בטיפול תומך.
 • עובדת סוציאלית: בעלת ניסיון של שלוש שנות עבודה במסגרת רפואית ועברה קורס בטיפול פליאטיבי שהכיר בו המנהל או מי שהמנהל הסמיכו לשם כך, ועבדה שנתיים לפחות במסגרת מאושרת על ידי משרד הבריאות.
 • פסיכולוג: פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים, מומחה בפסיכולוגיה רפואית, עבר קורס בטיפול פליאטיבי שהכיר בו המנהל או מי שהמנהל הסמיכו לשם כך ועבד בתחום במשך שנתיים.

אבי ישראלי

המנהל הכללי של משרד הבריאות

ליצירת קשר

השאירו את פרטיכם ונחזור בהקדם

כדאי לקרוא

כנס ביואתיקה

קרא עוד

מנכ"ל משרד הבריאות

מנכ"ל משרד הבריאות בשנת 2009, פרופ' אבי ישראלי, הנחה את קופות ובתי החולים בישראל להקים מערך ארצי שיספק טיפול רפואי ונפשי תומך לחולים במחלות חשוכות מרפא. במסגרת התוכנית החדשה, ארבע קופות החולים - כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית - נדרשות להפעיל שירותי...
קרא עוד

המלצות תכנית לאומית לטיפול פליאטיבי ומצבי סוף חיים

המלצות לתכנית לאומית לטיפול פליאטיבי ומצבי סוף חיים 2016 (לצפייה במסמך המלא לחץ על המודגש בקו) התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי ולטיפול באנשים במצבי סוף חיים היא פרי של עבודה שהתקיימה בשנת 2015 ,בעקבות בקשת מנכ"ל משרד הבריאות מג'וינט ישראל-אשל וממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, מתוך...
קרא עוד

הנחיות משרד הבריאות בנושא מומחיות אחיות בטיפול תומך

מנכ"ל משרד הבריאות, בתוקף סמכותו, קבע בצו מומחיות לאחיות בתחום הטיפול התומך - "צו בריאות העם (קביעת מומחיות מוכרת בתחום הטיפול התומך), התשס"ט 2009". משמעות הצו - פתיחת מדור מומחיות בפנקס האחיות ורישום אחיות העומדות בהליך המפורט בצו כ"אחות מומחית בתחום...
קרא עוד

הפעלת שירות פליאטיבי (הוספיס) בקהילה, בבית חולים כללי ובמוסד סיעודי

הגדרה: משרד הבריאות מאמץ את הגדרת ארגון הבריאות העולמי, לפיה טיפול פליאטיבי הוא גישה טיפולית אשר משפרת את איכות החיים של חולים ובני משפחותיהם, בהתמודדות עם מחלות חשוכות מרפא, על ידי מניעה והקלה על סבל באמצעות זיהוי והערכה קפדנית של הסימפטומים,...
קרא עוד

נטילת תרופות

אנשים חולים צריכים בדרך כלל ליטול תרופות כדי לשפר את הרגשתם. הם עשויים להזדקק לעזרה בלקיחת התרופות אם כי לעיתים קשה להם להודות בכך. תרופה יכולה להיות טבלית, נוזל (סירופ), נר (מוחדר דרך פי הטבעת) או זריקה. אין דרך יעילה ביותר...
קרא עוד

טיפול באדם החולה

טיפול באדם חולה שקרוב אלינו, יכול לגרום לעייפות ולמצב רוח ירוד. לעיתים קרובות מרגישים כעס, עצבנות ודאגה. אל תחושו אשמה אם כך אתם מרגישים. ייתכן ואתם מרגישים חסרי אונים, בעיקר אם קשה להקל על סבלו של החולה. דבר זה יכול לגרום...
קרא עוד

שיחה ודיבור

שיחה מקרבת בין בני האדם וגורמת להם להרגיש אהובים ובעלי חשיבות. יש להמשיך ולשוחח גם כאשר מישהו חולה. אנשים חולים מרגישים לעיתים קרובות בדידות. אם קיים סוד בין החולה לבין יתר המשפחה, המחסום מפני דיבור כן ופתוח עלול להפוך לחומה...
קרא עוד

טיפול פה

כאשר אנשים חולים, פיהם יכול להפוך בקלות ליבש ולא נעים. הזנחה יכולה לגרום לבעיות שעלולות אפילו להקשות על האכילה. חשוב להביט לתוך פיו של החולה מדי יום... הסימנים: לשון יבשה או לא נקייה. גרגרים לבנים (זהו סימן אפשרי לזיהום פטרייתי שכיח....
קרא עוד

נשימה

קושי בנשימה יכול להיות דבר מפחיד מאוד הן לחולה והן למטפל בו. חשוב מאוד להישאר רגועים כדי שהחולה לא ייבהל עוד יותר. קושי בנשימה שכיח במחלות רבות ולעיתים קרובות מצביע על התקדמות המחלה. ייתכן שלא ניתן למנוע זאת, אך ישנן דרכים...
קרא עוד

אכילה ושתייה

אנשים רבים מאבדים את התיאבון כאשר הם חולים. זהו שינוי נורמאלי. נוזלים הם מאוד חשובים ויש לעודד לשתות. אל תכריחו לאכול. כך תוכלו לעזור: שמרו על ניקיון הפה. וודאו שלאדם החולה יש תנועות מעי תקינות. אוכל - טיפים מועילים: לרוב, יש יותר...
קרא עוד

בחילות והקאות

לפעמים, כשיש בחילה ולא מצליחים להקיא זה יותר גרוע מעצם ההקאה. עם זאת, הקאות ממושכות מעייפות מאוד. כמו כן, תרופות שנלקחות דרך הפה לא יוכלו לעזור. אפשר להקל את הבחילה בעזרת: אכילת ארוחות קטנות מאוד לעיתים קרובות יותר. שתיית נוזלים בין...
קרא עוד

בעיות צואה ושתן

עצירות היא בעיה שכיחה כאשר אין חשק לאכול והחולה חלש מדי לפעילות גופנית. שני אלה גורמים לפעילות המעיים להפוך יותר איטית ודבר זה גורם להתקשות הצואה. מניעה של עצירות הינה חשובה ביותר. כך תוכלו לעזור: הגדילו את כמות מיצי הפירות הטריים, תאנים,...
קרא עוד

טיפול בעור

חשוב שהחולה יהיה נקי. שטפו וסרקו את שערו. אם האדם החולה לא יכול לצאת מהמיטה, הוא ירגיש טוב יותר אם יישטף יומיומית במיטה. הרגשתו תשתפר גם אם יהיה לבוש וייראה טוב. כך תוכלו לעזור: רחצה של החולה: שטפו כל שאריות סבון...
קרא עוד

חולשה

אנשים חולים מתעייפים בקלות ומרגישים חולשה. עם זאת, חשוב שהאדם ייצא מהמיטה אם זה אפשרי. זה יעזור לו להתחזק ויפחית את הסיכוי לבעיות נשימה ובעיות בעור. אם החולה יצא מהמיטה ויהיה בקרבת בני משפחה, הדבר עשוי לעזור לו להרגיש רצוי...
קרא עוד

טיפול בגפיים נפוחות

גפיים נפוחות הוא דבר שכיח אצל חולים והוא יכול לקרות מסיבוך הנובע ממחלה מתקדמת. נפיחות בגפיים עשויה להתרחש בגלל חסימה של ערוצים המובילים דם או נוזלים אחרים בחזרה מהגפיים. בגלל הנפיחות, הגפיים הופכות כבדות וקשה להזיז אותן או להשתמש בהן. כך...
קרא עוד

טיפול בפצעים

פצע גדול ופתוח יכול להיות מטריד ומכאיב. פצעים אלה בדרך כלל מדיפים ריח לא טוב ומפרישים נוזל. זכרו: פצעי לחץ יכולים לרוב להימנע על ידי שינוי תנוחה כל שעתיים. יש לחבוש פצעים שנובעים מהמחלה בתדירות יומיומית. החלפת תחבושת: הוסיפו 4 כפות מלח...
קרא עוד

כאב

כל אחד מרגיש כאב בצורה שונה. חולים רבים עלולים להיות מפוחדים מאוד וממש במצוקה מהכאב אם לא מטפלים בו. כך תוכלו לעזור: ספקו לחולה תרופות נגד כאב בתדירות קבועה, לפני שהכאב חוזר. התרופה הנכונה, בזמן הנכון ובמינון הנכון! נהלו רישום מסודר...
קרא עוד

שינה

כל אחד זקוק לשינה. האדם החולה עשוי להעדיף לישון במשך היום וזה בהחלט מצב רגיל. עם זאת, שינת לילה טובה חשובה אף היא. כך תוכלו לעזור: ספקו לחולה תרופות נגד כאב בתדירות קבועה - מומלץ ליטול תרופות משככות כאבים לפני השינה. ...
קרא עוד

בלבול

בלבול (הפרעות בחשיבה) הוא תופעה שכיחה למדי אצל חולים קשים, בעיקר אם הם מבוגרים. כך תוכלו לעזור: טפלו בחולה בנימוס ובכבוד. שבו ודברו עם החולה ברוגע. תמיד הסבירו לאדם החולה מה אתם עושים, למשל שאתם רוחצים אותו או שאתם נותנים לו...
קרא עוד

פחד, כעס, עצבות ודיכאון

אך טבעי שהן אתם והן החולה תחששו, תכעסו ותתעצבו בנוגע למתרחש. חשוב לדבר על העצבות הזאת. העצב קשה יותר כאשר הסימפטומים, כגון כאב, אינם מטופלים. אנשים שתמיד היו עצובים יחושו אפילו עוד יותר עצב כאשר הם חולים. כך תוכלו לעזור: שהו...
קרא עוד

צרכים רוחניים

כאשר אדם הוא חולה מאוד, צרכים רוחניים ודתיים עשויים להפוך חשובים יותר. אדם דתי יזדקק לעזרת הדת יותר מתמיד כאשר הוא חולה. לחולים אחרים שאינם דתיים, עדיין יש צורך לדבר על עניינים רוחניים. כך תוכלו לעזור: שתפו: דברו על זמנים טובים, על...
קרא עוד

גסיסה ומוות

מוות הוא דבר שיקרה לכולנו - כולנו נולדים, ויום אחד כל אחד מאיתנו ימות. דיבור על המוות קשה לאדם החולה לדבר על המוות. דיבור על מוות לא גורם לכך לקרות מהר יותר. שיתוף בפחדים יכול לעיתים קרובות לעזור בהפחתת הדאגות ולקרב בין...
קרא עוד

אובדן

הצער על מותו של אדם קרוב עשוי להמשך זמן רב. אנשים שונים חווים זאת בצורות שונות: ישנם אנשים שמרגישים תחושת עצב ויגון עצומים... בעוד אחרים מרגישים תחושת הקלה בגלל שהסבל נגמר. ישנם אנשים שמעדיפים להיות לבד ולא לדבר... בעוד אחרים...
קרא עוד

התוכנית הלאומית

המלצות לתכנית לאומית לטיפול פליאטיבי ומצבי סוף חיים 2016 התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי ולטיפול באנשים במצבי סוף חיים היא פרי של עבודה שהתקיימה בשנת 2015 ,בעקבות בקשת מנכ"ל משרד הבריאות מג'וינט ישראל-אשל וממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, מתוך הכרת החשיבות למתן מיטב הטיפול לחולים הסובלים ממחלות קשות...
קרא עוד

שירותי טיפול תומך (פליאטיבי, הוספיס) בישראל

שירותי טיפול תומך השירותים הפליאטיביים בישראל ניתנים במסגרות הבאות: שרותי אשפוז (הוספיס אשפוזי) מסגרות אשפוז בעלות מיטות לאשפוז פליאטיבי: בתי חולים כלליים, גריאטריים, ומוסדות לטיפול ממושך. יחידות לטיפול בית קופות החולים מפעילות שירותים לטיפול בית רפואי, סיעודי ושיקומי בכל המחוזות. צוות של רופא, אחות, עובד...
קרא עוד

עצות לטיפול ביתי

טיפול ביתי בבן משפחה או חבר חולה, הנו משימה לא קלה. המידע המוצג כאן הוא בשבילך - המטפל/ת. מטרתו לגרום לאדם שבו אתם מטפלים להרגיש יותר בנוח. נוחות אינה מתבטאת רק בצרכים פיזיים, למרות שרוב המידע דן בנושאים אלו. רגשותיו ומחשבותיו...
קרא עוד

פעילויות ברחבי הארץ (לחצו לקישור)

התנדבות לסיוע קשישים בבי"ח איכילוב
קרא עוד

מהו טיפול תומך?

טיפול פליאטיבי (טיפול תומך), מוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי, כגישה טיפולית כוללנית שמטרתה לשפר את איכות החיים של החולים המתמודדים עם מחלה מסכנת חיים ובני משפחתם, על ידי מניעה והקלה של תסמינים גופניים, נפשיים ורוחניים. טיפול תומך, משמעותי בעיקר בשלב...
קרא עוד

אחיות מומחיות בטיפול תומך

אחיות טיפול תומך מאזור הצפון אחיות טיפול תומך מאזור המרכז אחיות טיפול תומך מאזור ירושלים אחיות טיפול תומך מאזור השפלה אחיות טיפול תומך מאזור הדרום אחר...
קרא עוד

בלוג תמיכה

8.12.16 תגובתה של תקוה מירון לכתבה: מעלים מינון, עד שהוא מפסיק לנשום. כך עוזרים לחולה למות מר ינקו שלום רב, מהכתבה "מעלים מינון, עד שהוא מפסיק לנשום. כך עוזרים לחולה למות”, שפורסמה בתאריך 7.12.16 עולה מסר מטעה ולפיו בפני חולה המתמודד עם מחלה...
קרא עוד

עמותות סיוע בארץ

האגודה למלחמה בסרטן האגודה למלחמה בסרטן מובילה את המאבק במחלות הסרטן בישראל ופועלת בכל החזיתות במטרה להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן בישראל. האגודה הישראלית לטרשת נפוצה אגודה שמטרתה שיפור איכות החיים עבור הלוקים בטרשת נפוצה, על ידי חיפוש, קידום ועידוד פתרונות רפואיים כמו...
קרא עוד

הוועד המנהל של העמותה

    ד"ר גילה יעקב תפקיד באגודה : חברת הועד המנהל תחומי מחקר: גיבוש זהות מקצועית, אתיקה בטיפול פליאטיבי ואתיקה של טכנולוגיות חדשות. בעברה, מורה למדעים ומנהלת בחטיבת ביניים. בעלת תואר ראשון במדעי הטבע תעודת הוראה מאוניברסיטת חיפה. תואר שני במדעי הרפואה ותואר שלישי באתיקה רפואית מהטכניון...
קרא עוד
שיווק לעסקים באינטרנט שיווק לעסקים באינטרנט